BRE Bank w sprawie sporu zbiorowego

data publikacji: 12.02.2012

„Kilkaset osób z ponad 20-tysięcznej grupy klientów banku, mimo wypracowanego porozumienia, zakwestionowało w sądzie podpisane kilka lat temu umowy o kredyt hipoteczny. Szanujemy tę decyzję, jednak uważamy, że sala sądowa nie jest odpowiednim miejscem do poszukiwania kompromisu między klientami a bankiem.” – czytamy w liście Rzecznika Prasowego BRE Banku, Pana Piotra Rutkowskiego, do Redakcji Dziennika EBOS.PL

W dalszej części listu Rzecznika Prasowego BRE Banku czytamy:

„Wierzymy, że sąd ostatecznie rozstrzygnie tę sprawę, potwierdzając, że działania banku były zgodne z prawem. Dotąd sądy wielokrotnie, w indywidualnych sprawach, podzielały argumentację banku, odrzucając sprawy Klientów. Bank od początku jest otwarty na dialog z klientami. Z oferty zmiany zasad oprocentowania kredytów, przygotowanej przez bank skorzystało już łącznie blisko 8 tys. Klientów.”

Przypomnijmy; w 2010 roku powstała grupa niezadowolonych klientów, która zarzuca bankowi wadliwie wykonywanie zawartych z konsumentami umów kredytowych i w związku z tym, pobieranie zawyżonych odsetek i powstanie z tego tytułu szkody. Umowy, jakie Bank zawierał pod nazwą „starego portfela”, pozwalały na zbyt swobodne kształtowanie wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych przez Zarząd Banku. Reprezentantem tej grupy jest Miejski Rzecznik Praw Konsumenta w Warszawie.

W dniu 28 grudnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Łodzi postanowił o zamieszczeniu w prasie ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego w sprawie z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie przeciwko BRE Bankowi S.A., dając tym samym wszystkim osobom, których roszczenie może być objęte powództwem grupowym, możliwość przystąpienia do grupy w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia.

Z pełną treścią ogłoszenia sądowego dotyczącego możliwości przystąpienia do zbiorowego pozwu przeciwko BRE Bankowi, można zapoznać się na Pozew zbiorowy przeciwko BRE Bank S.A.

Rzecznik BRE Banku przedstawił również w swoim liście, informacje dotyczące dotychczasowego przebiegu rozmów banku z klientami posiadającymi kredyty hipoteczne tzw. „starego portfela”.

Poniżej pełna treść tych wyjaśnień.

Informacje w sprawie kredytów „starego portfela” BRE Banku

Kredyty hipoteczne tzw. „starego portfela”, których oprocentowanie uzależnione jest od rzeczywistych kosztów finansowania dostępu do kapitału na rynku, udzielane były m.in. przez mBank i MultiBank (będące częścią BRE Banku) do jesieni 2006 roku.

W połowie 2008 r., po wybuchu światowego kryzysu finansowego, dostęp do kapitału na rynku międzybankowym zdecydowanie się pogorszył. Obniżki stóp procentowych, a w konsekwencji spadek stawki LIBOR, przestały odzwierciedlać rzeczywisty koszt pozyskania pieniędza na rynku. Różnica ta w szczytowym momencie była nawet dziesięciokrotna. Taka sytuacja spowodowała, że BRE nie mógł obniżać oprocentowania kredytów „starego portfela”.

Bank jednak wielokrotnie rozmawiał z reprezentacją klientów w sprawie kredytów „starego portfela”, dlatego w 2009 r. stronom udało się wspólnie wypracować specjalną ofertę dla osób spłacających kredyty „starego portfela”. Była to pierwsza w Polsce propozycja stworzona od podstaw przez bank przy aktywnej współpracy z klientami. Żadna inna instytucja finansowa w Polsce nie zdobyła się do tej pory na takie działanie.

Później, w związku z wyraźną poprawą sytuacji na rynku, bank mógł dokonywać również obniżek oprocentowania kredytów „starego portfela”. Przedstawiał też kolejne propozycje zmiany sposobu naliczania ich oprocentowania. Wszystkie oferty banku, przedstawiane klientom „starego portfela”, były istotnie lepsze w porównaniu do ofert innych banków, dostępnych w tym samym czasie na rynku. Ustalenia marż kredytu na poziomach, jakie oferowane były kilka lat wcześniej, nie było możliwe ze względu na odmienną sytuacją makroekonomiczną.

Do tej pory na zmianę sposobu naliczania oprocentowania kredytów, a więc przejście na oprocentowanie oparte o stawkę referencyjną i stałą marżę banku, zdecydowało się blisko osiem tysięcy osób.

Kredyty z oprocentowaniem uzależnionym od rzeczywistych kosztów finansowania dostępu do kapitału na rynku, oferowane były przez BRE Bank do jesieni 2006 r. Podobne produkty dostępne były również w innych bankach. Ostatecznie, banki w Polsce zmieniły zasady ustalania oprocentowania dla nowoudzielanych kredytów hipotecznych (a co za tym idzie, także zapisy w umowach kredytowych). Modyfikacje były podyktowane praktycznymi względami dotyczącymi obsługi kredytów hipotecznych.

Historia komunikacji i wybranych ofert dla klientów „starego portfela”

BRE Bank wielokrotnie rozmawiał z klientami oraz ich przedstawicielami w sprawie kredytów „starego portfela”. Przygotowywał też propozycje zmian.

• Już w 2007 r. (w okresie obowiązywania niższych marż na rynku) klienci „starego portfela” otrzymywali od banku propozycję zmiany zasad ustalania oprocentowania (1,5 proc. marży, powiększonej o wysokość LIBOR-u), jednak oferty te nie spotkały się wówczas z większym zainteresowaniem.

• W styczniu 2009 r. bank wystosował do klientów propozycję marży ustalanej w oparciu o parametry kredytu i relacje z bankiem. Każdy zainteresowany ofertą klient był zwolniony z opłaty za przygotowanie aneksu do umowy kredytowej.

• W lutym 2009 r. w Łodzi odbyło się pierwsze spotkanie między klientami a bankiem. Uczestnicy wspólnie doszli do wniosku, że ilu klientów, tyle oczekiwań, dlatego bank powinien przygotować dla nich wachlarz rozwiązań. Uzgodniono także, że oferta, którą przedstawi bank, powinna obowiązywać także tych klientów, którzy w styczniu 2009 r. skorzystali z propozycji zmiany warunków naliczania oprocentowania.

• W lipcu 2009 r. klienci skupieni na stronie mstop.pl i forum nabiciwmbank.pl w otwartym liście zwrócili się do banku z propozycją podjęcia rozmów. Klientów reprezentowało grono pięciu liderów i założycieli wymienionych stron, którzy w głosowaniu internautów uzyskali zgodę społeczności na reprezentowanie jej w rozmowach z bankiem.

• Bank wyraził chęć prowadzenia rozmów, w których udział brali dyrektorzy i szefowie działów odpowiedzialnych za kredyty hipoteczne w mBanku i MultiBanku. Bankowi szczególnie zależało na zachowaniu otwartości i jawności spotkań oraz poczynionych ustaleń, dlatego nalegano na przygotowanie i opublikowanie stenogramów z rozmów.

• We wrześniu 2009 r. klientom „starego portfela”, którzy mieli kredyty w złotych, przedstawiono atrakcyjną propozycję przejścia na oprocentowanie oparte o WIBOR i stałą marżę, a w październiku bank przedstawił ofertę dla klientów posiadających kredyty we frankach szwajcarskich. Zakładała ona przewalutowanie kredytu przy jednoczesnej zmianie sposobu naliczania oprocentowania. Klienci mieli do wyboru dwie waluty – polski złoty i euro.

• 12 listopada 2009 r. w warszawskim Centrum Dialogu odbyło się pierwsze spotkanie banku z wspomnianą wcześniej reprezentacją klientów. Kolejne spotkania miały miejsce 20 listopada, 2 grudnia i 17 grudnia. Rozmowy od początku były bardzo merytoryczne. Klienci przyszli na pierwsze spotkanie z własnymi propozycjami rozwiązań. Na następnych spotkaniach omawiano możliwości ich wdrożenia.

• Efektem rozmów była całkowicie nowa, opracowana wspólnie z reprezentantami klientów, oferta przewalutowania kredytów we franku szwajcarskim na euro oraz kompleksowe rozwiązania dla klientów, którzy woleli pozostać przy kredycie we frankach. Przygotowano też propozycję przewalutowania kredytów na złote. Była to pierwsza tego rodzaju oferta w Polsce, stworzona od podstaw przez bank przy tak aktywnej współpracy z klientami.

• Nowe propozycje dla klientów były kompleksowe i bardzo korzystne na tle dostępnych wówczas na rynku. Stanowiły rozsądny kompromis między postulatami klientów, a ekonomicznymi uwarunkowaniami, które determinowały możliwości, jakimi dysponował bank.

• Oferta miała obowiązywać przez trzy miesiące – ostatecznie przedłużono ją do sześciu miesięcy. Dla klientów „starego portfela” uruchomiono specjalną infolinię, gdzie wyszkolona grupa doradców przedstawiała klientom warunki nowej oferty i pomagała wybrać najbardziej korzystną opcje.

• W ramach uzgodnień kończących rozmowy na temat oferty dla klientów posiadających kredyt w „starym portfelu”, bank wraz z klientami skupionymi wokół inicjatyw konsumenckich przekazał pieniądze na cele charytatywne. Wsparcie uzyskały Dom Małego Dziecka w Łodzi oraz Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Krasnal”.

• Później (w latach 2010-2011) bank przygotowywał inne propozycje dla klientów „starego portfela”, m.in. możliwość pozostania przy kredycie we frankach szwajcarskich przy jednoczesnym przejściu na stałą marżę w wysokości 2,5-2,7 proc. powiększoną o LIBOR.

• W dniu 25 stycznia 2012 r. bank ponownie udostępnił klientom propozycję zmiany zasad oprocentowania kredytu dla klientów mBanku i MultiBanku. Umożliwia ona pozostanie przy frankach szwajcarskich jako walucie spłaty kredytu oraz zmianę zasad ustalania oprocentowania tak, by było ono oparte na stałej marży powiększonej o wskaźnik LIBOR 3M dla CHF. Proponowane marże mieszczą się w przedziale od 2,5 do maksymalnie 2,7 proc. Aby skorzystać z oferty, wystarczy podpisać bezpłatny aneks do umowy kredytowej.


żródło: Ebos.pl


Partnerzy