Dołącz do pozwu zbiorowego w sprawie karty pojazdu

data publikacji: 22.11.2012

W dniu 20 listopada 2012 r. w dzienniku Rzeczpospolita ukazało się ogłoszenie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie możliwości przystąpienia do pozwu grupowego w sprawie o ustalenie, iż Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę poniesioną przez członków grupy w wyniku niewydania z dniem 1 maja 2004 r. rozporządzenia dostosowującego przepisy rozporządzenia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. z 2003 r. nr 137, poz. 1310) do przepisów prawa wspólnotowego.

Poniżej pełna treść ogłoszenia:

"Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny zawiadamia, że przed tutejszym Sądem, za sygn. akt II C 593/12, toczy się postępowanie grupowe na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. nr 7, poz. 44), z powództwa reprezentanta grupy powiatu ostrzeszowskiego przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o ustalenie, iż Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę poniesioną przez członków grupy w wyniku niewydania z dniem 1 maja 2004 r. rozporządzenia dostosowującego przepisy rozporządzenia z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. z 2003 r. nr 137, poz. 1310) do przepisów prawa wspólnotowego. 

Sąd Okręgowy informuje o możliwości przystąpienia do toczącego się postępowania osób, których roszczenia mogą być objęte powództwem grupowym, poprzez złożenie reprezentantowi grupy powiatu ostrzeszowskiego (adres siedziby ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów) zastępowanemu przez radcę prawnego Bernadetę Skóbel (Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Długosza 50/25, 33-300 Nowy Sącz), w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do grupy.

Zasady wynagrodzenia pełnomocnika reprezentanta grupy zostały określone w umowie z dnia 24 czerwca 2011 roku, zawartej między reprezentantem grupy i pełnomocnikiem, zgodnie z którą każdy uczestnik grupy, który przystąpił do grupy po dniu złożenia pozwu, zobowiązany jest uiścić wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego w wysokości 500 zł, powiększone o należny podatek VAT, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o przystąpieniu do postępowaniu grupowego.
Jednocześnie Sąd Okręgowy informuje, że wyrok wydany w niniejszej sprawie będzie posiadał wiążący skutek wobec osób, które przystąpią do niniejszego postępowania."

Ogłoszenie dostępne jest również tutaj

Jednocześnie informujemy, że termin przystąpienia do grupy wynosi 2 miesiące od ukazania się ogłoszenia tj. 20 stycznia 2013 r. W nagłówku komunikatu zamieszczonym w wydaniu elektronicznym Dziennik Rzeczpospolita błędnie oznaczono upływ terminu na 20 lutego 2012 r. Reprezentant grupy wystąpił do Sądu o odpowiednie sprostowanie.

Lista podmiotów, które już są członkami grupy (t.j. złożyły oświadczenia o przystąpieniu do grupy przed złożeniem pozwu) przedstawiamy w załączniku: postanowienie w sprawie ogłoszenia.

Oświadczenie o przystąpieniu do grupy należy przesyłać pełnomocnikowi procesowemu reprezentanta grupy Powiatu Ostrzeszowskiego, radcy prawnemu Bernadecie Skóbel.

Adres do doręczeń: Bernadeta Skóbel, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Długosza 50/25 33-300 Nowy Sącz.

Załączniki:

Wzór oświadczenia

Postanowienie strona 1

Postanowienie strona 2

Postanowienie strona 3

Postanowienie strona 4

DOŁĄCZ DO POZWU


Partnerzy