Kolejny parabank oszukuje na prawie 200 mln złotych

data publikacji: 24.08.2016

 Kolejny parabank oszukuje na prawie 200 mln złotych

Pomimo, iż sezon letni w pełni, oszuści finansowi nie próżnują. Już blisko 160 osób usłyszało zarzuty od gdańskiej prokuratury rejonowej w związku z działalnością kolejnego parabanku – Pożyczka Gotówkowa (dawniej Skarbiec i Pomocna Pożyczka). Szacunkowo kwota wyłudzonych pieniędzy to blisko 200 mln złotych. Szansą na odzyskanie choćby części tej kwoty przez poszkodowanych może być pozew grupowy.

Nieuczciwe pożyczki

Początkowo działalność firmy PG nie odbiegała od normy – spółka udzielała pożyczek z niskim oprocentowaniem. Za taką pożyczkę wnioskodawca miał jednak uiścić tzw. opłatę przygotowawczą, której wysokość była uzależniona od wartości planowanej pożyczki. Niczego nieświadomi klienci godzili się na takie rozwiązanie i wpłacali należności na konto bankowe Spółki Pożyczka Gotówkowa, problem w tym że nigdy więcej ich już nie widzieli. Warto też dodać, że podobnie było z planowaną pożyczką – tutaj także pieniądze nie pojawiały się u wnioskodawców. Według ustaleń gdańskich śledczych, takim oto sposobem firma wyłudziła sumę równą 178,2 mln zł.

Co na to klienci parabanku?

Jak łatwo się domyślić, wszyscy poszkodowani chcieliby odzyskać swoje pieniądze i to jak najszybciej.

Według oficjalnego komunikatu prasowego Prokuratury Krajowej - "Do chwili obecnej prokuratorzy w 78 sprawach skierowali wezwania do spółki do zapłaty stosowanych kwot pieniężnych na rzecz pokrzywdzonych. W 909 sprawach prokuratorzy złożyli pozwy cywilne, w których domagają się od firm zwrotu nienależnie pobranych opłat. W sprawach tych sądy wydały wyroki i nakazy zapłaty zasądzające na rzecz pokrzywdzonych żądaną kwotę pieniężną".

Oczywiście, każdy kto utracił choćby niewielką kwotę może samodzielnie skierować sprawę do sądu – w tym celu wystarczy złożyć przeciwko sprawcy pozew odszkodowawczy. Znaczne lepszym, a nawet i tańszym, rozwiązaniem jest jednak pozew zbiorowy.

Pozew zbiorowy, czyli na czym to właściwie polega …

Pozew zbiorowy został szczegółowo opisany w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Trzeba przy tym pamiętać, że grupowe dochodzenie roszczeń nie jest możliwe w każdej sytuacji. Jednocześnie wszczęcie postępowania grupowego nie wyłącza możliwości dochodzenia swych roszczeń przez osoby, które nie przystąpiły do grupy lub z niej wystąpiły. Innymi słowy, przystępując do grupy tworzonej w ramach składanego pozwu zbiorowego, nie traci się prawa do założenia zupełnie indywidulanej sprawy przeciwko parabankowi (oczywiście, jeśli z tej grupy wcześniej wystąpimy). Nawet jeśli grupa zostanie utworzona i nie chcemy do niej dołączyć, także mamy prawo na indywidualne dochodzenie swoich praw przed sądem.

Pozew zbiorowy można wytoczyć w sytuacji, gdy dochodzone są roszczenia jednego rodzaju - w omawianej sytuacji będzie to oczywiście roszczenie odszkodowawcze wobec Spółki Pożyczka Gotówkowa (określane także jako roszczenie grupowe). Aby pozew zbiorowy mógł w ogóle zaistnieć potrzeba co najmniej 10 osób zdecydowanych na jego złożenie. Warto pamiętać, że roszczenie takich osób musi być oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej – w omawianym przykładzie taką podstawą faktyczną będzie oczywiście oszustwo i wyłudzenie pieniędzy przez parabank. Nie ma przy tym znaczenia, że władze danej spółki nie zostały prawomocnie skazane. Sam fakt wyłudzenia pieniędzy daje bowiem upoważnienie do wytoczenia roszczenia grupowego. Co ważne - w sprawach o roszczenia pieniężne powództwo może ograniczać się do żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanego.

Pozew zbiorowy jest kierowany zawsze do sądu okręgowego – właściwego ze względu na siedzibę dłużnika. W naszym przypadku będzie to sąd okręgowy w Tarnowie (tam bowiem znajduje się główna siedziba Spółki Pożyczka Gotówkowa). Trzeba jednak pamiętać, że powództwo w postępowaniu grupowym wytacza reprezentant grupy - może nim być osoba będąca członkiem grupy albo powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w zakresie przysługujących im uprawnień. Reprezentant grupy prowadzi postępowanie w imieniu własnym, na rzecz wszystkich członków grupy. W postępowaniu grupowym obowiązuje jednak obowiązkowe zastępstwo powoda przez adwokata lub radcę prawnego, chyba że powód sam jest adwokatem lub radcą prawnym.

Treść pozwu

Pozew powinien przede wszystkim czynić zadość warunkom określonym KPC, musi zatem zawierać:

               dokładnie określone żądanie – w omawianym przypadku będzie to żądanie zwrotu konkretnej kwoty pieniężnej (łącznej sumy jakiej żąda grupa powodów). W tym celu sumujemy wyłudzone kwoty od osób, które zdecydowały się przystąpić do pozwu zbiorowego,

               przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu,

               wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym,

               wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy (sprawy, w których są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, co najmniej 10 osób, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej), a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup,

               w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup,

               oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.

Do pozwu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej, która wynosi 2% wartości przedmiotu sporu, ale nie może wynosić mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000,00 zł.

Dodatkowo pozew grupowy może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

               wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;

               dokonanie oględzin;

               polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;

               zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

Warto pamiętać, aby do pozwu dołączyć oświadczenia członków grupy o tzw. przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.

Plusy pozwu grupowego

Niewątpliwą korzyścią wytoczenia roszczenia zbiorowego jest to, że nie pozostajemy w sprawie odosobnieni. Pozwy grupowe są także z reguły znaczniej szybciej rozpatrywane, niż pozwy składane indywidualnie. Kolejnym plusem jest to, że wszystkich czynności za członków danej grupy dokonuje jej reprezentant – odpada zatem konieczność samodzielnego prowadzenia sprawy, która pojawia się w ramach postępowań indywidualnych. Niewątpliwie istotną kwestią jest także niższa opłata od pozwu – zamiast 5% od wartości przedmiotu sporu (dochodzonej przed sądem kwoty), płacimy 2%.

Pozew zbiorowy szansą na wygraną?

Ta kwestia jest chyba najbardziej interesująca – czy wystąpienie z roszczeniem grupowym gwarantuje wygraną? Zasadniczo, złożenie pozwu w jakiejkolwiek sprawie (czy to indywidulanie czy też w ramach pozwu zbiorowego) nie gwarantuje 100% wygranej. Roszczenie zbiorowe daje powodom jednak dużo większe szanse powodzenia – z prostej przyczyny - stanowią oni bowiem znaczącą większość niż jeden pozwany. Opierając się na opisywanym przykładzie Spółki Pożyczka Gotówkowa – dotychczas zebrany materiał dowodowy, nagłośnienie sprawy w mediach, liczba poszkodowanych oraz suma wyłudzonej kwoty, dają duże szanse powodzenia, jeśli dotychczasowi klienci parabanku zdecydują się na wytoczenie roszczenia grupowego. Śmiało można stwierdzić, że pozew grupowy wiąże się z podstawową zasadą -  im większa liczba poszkodowanych, tym większa szansa na ich wygraną.

 

---

Rafał Rodzeń


Partnerzy