Najczęściej zadawane pytania

data publikacji: 23.11.2016

 

W dniu 19 lipca 2016 roku Komisja Europejska nałożyła na producentów samochodów – ciężarowych firmy Volvo, Renault, Daimer, Iveco, DAF oraz MAN („Producenci”) karę z tytułu stosowania w latach 1997-2011 zmowy cenowej dotyczącej sztucznego ustalania fabrycznych cen samochodów oraz kwot podwyżek cen. Powyższa praktyka naraziła nabywców samochodów (zarówno nabywców z rynku pierwotnego, jak i wtórnego) oraz osoby korzystające z usług firm spedycyjnych na straty. 

Wydana przez Komisję Europejską decyzja przesądza fakt dopuszczenia się przez Producentów naruszenia zasad konkurencji. Tym samym badanie przez sądy powszechne, czy Producenci dopuścili się naruszenia zasad konkurencji, będzie opierało się na uwzględnieniu decyzji Komisji. 

Zgodnie z ustawą  z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,
z powództwem grupowym może wystąpić grupa minimum 10 osób, które dochodzą roszczeń jednego rodzaju, opartego na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Wszczęcie postępowania grupowego jest możliwe przy założeniu, że wysokość roszczenia każdego członka grupy osób została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy.


 1. Kto może dochodzić roszczeń?

W okolicznościach niniejszej sprawy w ramach postępowania grupowego z roszczeniem przeciwko producentom Volvo, Renault, Daimler, Iveco, DAF oraz MAN będą mogły wystąpić przede wszystkim osoby, które zakupiły pojazdy, oraz w odniesieniu do których producenci zawarli zmowę cenową.

Obecnie nie wykluczamy również, że wystąpić z roszczeniami będą mogły osoby, które wynajmowały samochody sprzedane po zawyżonej cenie, były ich leasingobiorcami lub korzystały z usług firm spedycyjnych, które świadczyły usługi przy pomocy samochodów ciężarowych nabytych (na rynku pierwotnym lub wtórnym) – o ile tylko udałoby się wykazać, że na skutek zawyżenia ceny sprzedaży samochodu wzrostowi uległa również cena usługi. 

 

 1. Za jakie lata można uzyskać odszkodowanie? 

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zmowa cenowa producentów samochodów trwała w latach 1997 – 2011. Nie oznacza to jednak, że wszyscy nabywcy samochodów ciężarowych, którzy nabyli w tym okresie samochody, mogą wystąpić z roszczeniem. Niektóre z roszczeń mogą bowiem być przedawnione. 

Czyn, którego dopuścili się producenci, stanowił delikt. Zgodnie z polskim przepisami, roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednak termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Powyższe oznacza, że prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych będzie przysługiwać osobom, które nabyły samochody ciężarowe od połowy 2006 roku, przy czym okres przedawnienia będzie liczył się dla każdej z transakcji z osobna. 


 1. Ile pieniędzy można odzyskać?

Nieznana jest jeszcze ogólna kwota wyrządzonej szkody ani wysokość kwoty nadpłat poniesionych przez nabywców samochodów. Uzasadnienie decyzji nie zostało jeszcze opublikowane. Najprawdopodobniej osoby, które nabyły samochody ciężarowe, będą mogły wystąpić o odszkodowanie w wysokości różnicy między ceną zapłaconą za samochód a tą, jaka byłaby zastosowana, gdyby nie doszło do jej zawyżenia.  


 1. Jakie będą koszty postępowania?

Koszty postępowania grupowego dzielone są między wszystkich jego członków. W przypadku pozwów grupowych kwota ta wynosić będzie zaledwie 2% wartości przedmiotu sporu. Opłata nie może być jednak wyższa niż 100 tysięcy złotych. Dodatkowo w toku postępowania strona będzie musiała ponieść koszty innych opłat, jak np. zaliczki na dojazd świadków, koszty sporządzenia opinii przez biegłego itp. 


 1. Czy wymagana będzie opłata wstępna, premia za sukces?

Strona powodowa obowiązana jest uiścić opłatę sądową przy wniesieniu pozwu. 

W ramach postępowania grupowego obowiązuje przymus adwokacko-radcowski. Oznacza to, że strony muszą być w toku postępowania obowiązkowo zastępowane przez adwokata lub radcę prawnego. 

Uczestnicy postępowania grupowego będą mogli liczyć na znacznie niższą wysokość wynagrodzenia za obsługę prawną sporu, w porównaniu do sytuacji, gdyby z pozwem występowali indywidualnie. 

Konkretna wysokość kosztów obsługi prawnej sporu, jaką ponieść będzie musiał każdy członek grupy, na chwilę obecną nie jest znana (choćby z uwagi na brak informacji o rozmiarze grupy, wysokości roszczeń). 

W niniejszej sprawie przewidujemy, że każdy z członków grupy zobowiązany będzie uiścić na rzecz kancelarii DZP jednorazową zryczałtowaną opłatę wstępną za udział w postępowaniu, której wysokość będzie wyższa dla osób, które podejmą decyzję o wzięciu udziału w postępowaniu na późniejszych etapach postępowania. Opłata wstępna będzie dużo niższa, aniżeli wynagrodzenie adwokacko-radcowskie, które uiszcza się standardowo za indywidualne prowadzenie sprawy tego rodzaju. 

W przypadku prawomocnego wygrania sprawy kancelarii DZP będzie przysługiwała tzw. premia za sukces, czyli dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 20% wartości wygranej sprawy.  


 1. Doświadczenia kancelarii DZP w zakresie prowadzenia sporów grupowych

Kancelaria DZP posiada doświadczenie w zakresie sporów zbiorowych przeciwko ZUS, w których reprezentowała pozwanego oraz doświadczenia w sporze przeciwko kartelowi cementowemu (Lafarge Cement S.A., Górażdże Cement S.A., Grupa Ożarów S.A., Cemex Polska Sp. z o.o., Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., Cementownia Warta S.A. , Cementownia Odra S.A.). 


 1. Dlaczego warto współpracować z DZP a nie z innymi kancelariami?

Kancelaria DZP jest największą polską kancelarią o bogatym doświadczeniu procesowym. Kancelaria reprezentowała strony w największych sporach przed polskimi i zagranicznymi sądami. Nasza szeroka praktyka obejmuje doradztwo również w innych dziedzin prawa, w tym w zakresie prawa konkurencji, co ułatwia profesjonalną reprezentację w sporze. 

Kancelaria DZP świadczy usługi na najwyższym poziomie, jest jednocześnie otwarta na indywidualne uzgodnienia dotyczące wynagrodzenia.

 

 1. Ile może trwać postępowanie? Kiedy można liczyć na odszkodowanie?

Precyzyjne określenie czasu trwania postępowania do wydania prawomocnego wyroku przez sąd drugiej instancji nie jest możliwe. Wskazać należy, że znacznym ułatwieniem w niniejszej sprawie jest fakt wydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej, że producenci samochodów dopuścili się zmowy cenowej. 

Do zakończenia sprawy w pierwszej instancji należy przyjąć okres 1,5-2 lata (przy założeniu, że nie będzie kwestionowany wynik postępowania z fazy wstępnej, tj. ocena dopuszczalności postępowania grupowego oraz składu grupy – w przeciwnym wypadku czas rozpoznania sprawy może się wydłużyć o minimum kilka miesięcy). Postępowanie apelacyjne nie powinno być dłuższe niż 1 rok. Strony mogą jeszcze złożyć nadzwyczajny środek odwoławczy w postaci skargi kasacyjnej,  na rozpoznanie której czeka się 1 rok. 

W przypadku gdy Producenci nie spełnią dobrowolnie zasądzonych kwot, możliwe jest dochodzenie zapłaty w postępowaniu egzekucyjnym. 


 1. Dokumentacja od osób poszkodowanych

W celu przygotowania pozwu zbiorowego konieczne będzie przedstawienie przez każdego z poszkodowanych następujących informacji i dokumentów (o sposobie i terminie przedłożenia tych dokumentów i informacji będziemy jeszcze informować):

 • informacji o modelu, producencie, dacie nabycia samochodu, sprzedającym oraz uiszczonej cenie;
 • umowa sprzedaży samochodu lub inny dokument dot. nabycia samochodu;
 • dowód zapłaty ceny lub dowód zapłaty rat.

 

Masz inne pytanie ? 

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub napisz na biuro@wspolnypozew.com !

LINK: Formularz kontaktowy


Partnerzy