Mediacja w postępowaniu zbiorowym

Autor: www.wspolnypozew.com

data publikacji: 01.08.2012

Ustawa o pozwach zbiorowych określa, iż na każdym etapie rozprawy sąd może skierować obie strony do mediacji, która pozwala im zawrzeć ugodę.

Mediacja to proces dobrowolny i poufny, jej celem jest doprowadzenie do zawarcia ugody poprzez prowadzenie negocjacji, przy współudziale strony trzeciej. Każda ze stron może nie zgodzić się na przystąpienie do mediacji lub zrezygnować z niej na dowolnym etapie. Za rezygnację nie grożą żadne sankcje prawne.

W zależności od przedmiotu sporu, należy odpowiednio dobrać osobę mediatora – zachowując zasadę fachowości mediatora. Występuje on jako osoba poufna, co oznacza, że musi zachować w tajemnicy wszystkie informacje, które uzyska w toku tego procesu. Przez cały proces mediacji mediator musi być bezstronny oraz bezinteresowny. Nie może również występować w charakterze świadka, chyba że zgodzą się na to obie strony sporu. Strony mogą również zgodzić się na zwolnienie mediatora z obowiązku zachowania poufności. W takim wypadku jednak mediator powinien uzyskać stosowane oświadczenia od każdej ze stron. Obie strony procesu obarczone są kosztami wynagrodzenia za pracę mediatora.

To właśnie mediacja doprowadziła do ugody w jednej z najgłośniejszych spraw, wszczętej poprzez wystosowanie pozwu zbiorowego. Pozew wnieśli użytkownicy leku Vioxx, którego działanie było szkodliwe dla zdrowia. Na mocy ugody pozwany wypłacił poszkodowanym 4,85 miliardów dolarów.

Mediacja jest obecnie nowoczesnym elementem w przeprowadzaniu procesów i alternatywną metodą rozwiązywania wszelkich sporów. Zastosowanie mediacji znacznie skraca czas postępowania sądowego. Pozwala również na rezygnację z zaangażowania licznych biegłych oraz świadków. W ogólnym rozrachunku, wszystko to wpływa na zmniejszenie kosztów związanych z procesem. 

Powrót

Partnerzy