Kiedy powód musi złożyć kaucję?

Autor: www.wspolnypozew.com

data publikacji: 01.08.2012

Powód, czyli grupa poszkodowanych wystosowująca pozew zbiorowy, może zostać zobligowany przez sąd do wniesienia kaucji, której wartość nie będzie przekraczała  20% wartości przedmiotu sporu.

O sytuacji, w której może dojść do orzeczenia wniesienia przez powód kaucji, mówi art. 8 Ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Kaucja na wniosek pozwanego

Sąd może zobowiązać powód do wniesienia kaucji na żądanie pozwanego. Kaucja ta ma stanowić zabezpieczenie kosztów procesu. Pozwany może wystosować takie żądanie najpóźniej przy pierwszej czynności procesowej, pod warunkiem, że uznana przez niego część roszczenia nie wystarcza na całkowite zabezpieczenie kosztów.

Jeżeli żądanie pozwanego posiada podstawę prawną, sąd wyznacza termin wniesienia kaucji, który jest nie krótszy niż jeden miesiąc, jak również jej wysokość - kieruje się przy tym prawdopodobną sumą, jaką będzie musiał ponieść pozwany. Jednak gdy podczas procesu okaże się, że jego koszty są wyższe od przewidywanych pierwotnie, pozwany ma prawo żądać dodatkowego zabezpieczenia. Wartość kaucji nie może przekroczyć 20% wartości roszczeń. Powód musi wnieść kaucję w gotówce. Grupie wystosowującej pozew przysługuje zażalenie co do decyzji sądu.

Brak wniesienia kaucji w terminie

W przypadku gdy powód nie wniesie kaucji w wyznaczonym terminie, sąd na wniosek pozwanego odrzuci pozew. Powód będzie wtedy zobowiązany do poniesienia takich samych kosztów, jakie obowiązują w sytuacji wycofania pozwu.

Kaucja a zakończenie postępowania

O przeznaczeniu kaucji po zakończeniu postępowania mówi art. 9 Ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kaucja zostanie zwrócona powodowi po prawomocnym orzeczeniu zakończenia postępowania, jeżeli sąd nie przyzna pozwanemu kosztów. Natomiast gdy koszty zostaną przyznane pozwanemu, może on w ciągu 30 dni po zakończeniu sprawy wnieść wniosek o ich zaspokojenie z kaucji. Jeżeli tego nie zrobi, sąd zarządzi wydanie kaucji powodowi na jego żądanie.

Powrót

Partnerzy