Pozew zbiorowy w pigułce

Autor: WspólnyPozew.com

data publikacji: 15.04.2011

Pozew zbiorowy

Jest formą pozwu w postępowaniu cywilnym dla spraw, w których najmniej 10 osób, dochodzi roszczeń jednego rodzaju. Pozew zbiorowy został wprowadzony Ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym w dn. 17 grudnia 2009 roku. Ustawa weszła w życie w terminie 6 miesięcy od jej ogłoszenia, tj. 17 lipca 2010 roku.

Zastosowanie pozwów zbiorowych

Pozew zbiorowy może być zastosowany w sprawach o roszczenia o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych. Ustawa nie znajduje zastosowania dla roszczeń o ochronę dóbr osobistych.

Co powinien zawierać pozew zbiorowy

 • wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym;
 • wskazanie okoliczności, z których wynika, że dochodzone roszczenia są jednego rodzaju oraz że są oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej;
 • w przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każdego z członków grupy lub podgrup;
 • oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy;
 • oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.

Główne założenia pozwów zbiorowych

 • Pozew zbiorowy może być złożony w przypadku dochodzenia roszczeń jednego rodzaju
 • Pozew zbiorowy może być złożony przez grupę min. 10 osób
 • Wysokość roszczenia każdego członka grupy musi być ujednolicona
 • Ujednolicenie wysokości roszczeń może nastąpić w podgrupach, liczących, co najmniej, 2 osoby
 • Powództwo w postępowaniu grupowym wytacza reprezentant grupy (może nim być członek grupy lub powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów)
 • W postępowaniu grupowym obowiązuje zastępstwo powoda przez adwokata lub radcę prawnego, chyba, że powód jest adwokatem lub radcą prawnym
 • Wynagrodzenie pełnomocnika nie może przekraczać 20% kwoty zasądzonej na rzecz powoda

Koszty pozwu zbiorowego

 • Opłata sądowa - do 2% wartości roszczeń
 • Wynagrodzenie pełnomocnika - do 20% wartości roszczeń
 • Kaucja na zabezpieczenie kosztów postępowania pozwanego - do 20% wartości roszczeń
Powrót

Partnerzy