Jak wygląda pozew zbiorowy - warunki formalne

Autor: www.wspolnypozew.com

data publikacji: 01.08.2012

Pozew zbiorowy powinien przede wszystkim spełniać warunki, które określa Ustawia z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego:

 1. Oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników.
 2. Oznaczenie rodzaju pisma.
 3. Osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności.
 4. Podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.
 5. Wymienienie załączników.
 6. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.
 7. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.
 8. Pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną powinno być opatrzone podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

Ponadto powinien zawierać dokumenty określone przez Ustawę z dnia 19 lipca 2010 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym:

 1. Wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym.
 2. Wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. 1, a w przypadku roszczeń pieniężnych także zasad ujednolicenia wysokości roszczeń członków grupy lub podgrup.
 3. W przypadku roszczeń pieniężnych określenie wysokości roszczenia każde- go z członków grupy lub podgrup.
 4. Oświadczenie powoda o tym, że działa on w charakterze reprezentanta grupy.
 5. Oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowę reprezentanta grupy z pełnomocnikiem, określającą sposób wynagrodzenia pełnomocnika.

Koszty pozwu zbiorowego:

 1. Opłata sądowa - do 2% wartości roszczeń.
 2. Wynagrodzenie pełnomocnika - do 20% wartości roszczeń.
 3. Kaucja na zabezpieczenie kosztów postępowania pozwanego - do 20% wartości roszczeń. 
Powrót

Partnerzy