Regulamin

Regulamin serwisu wspolnypozew.com

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu wspolnypozew.com jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacja. 

  2. Regulamin określa zasady świadczenia przez właściciela serwisu wspolnypozew.com zwanego w dalszej części Regulaminu Usługodawcą, drogą elektroniczną usługi udostępnienia portalu prawniczo-społecznościowego funkcjonującego pod adresem internetowym http://www.wspolnypozew.com. W szczególności określa prawa i  obowiązki Użytkowników, Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

3. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne dla osób poszkodowanych.
Prawnicy, kancelarie prawne oraz inne firmy mające korzyść majątkową z działania serwisu ponoszą z tego tytułu opłatę uzgadnianą indywidualnie.

4. Wszystkie elementy Serwisu, w szczególności wszelkie utwory, znaki graficzne, utwory audiowizualne, muzyczne, idee, procedury, sposób prezentacji, metody działania, znaki towarowe, wzory, oprogramowanie, baza danych podlegają ochronie prawnej.

 5. Wszelkie utwory oraz informacje zamieszczone w Serwisie, w szczególności wszelkie utwory, znaki graficzne, utwory audiowizualne, muzyczne, idee, procedury, sposób prezentacji, metody działania, znaki towarowe, wzory, oprogramowanie, baza danych podlegają ochronie prawnej Są one udostępnione osobom korzystającym z Serwisu wyłącznie w celach poglądowych i nie mogą być podstawą do podejmowania jakichkolwiek działań prawnych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie, niewykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie treści i informacji zawartych w Serwisie. 

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmieniony Regulamin każdorazowo będzie publikowany w Serwisie. Każdy Użytkownik może według własnego wyboru zaakceptować zmianę Regulaminu i korzystać z Usług na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie lub odmówić zaakceptowania zmiany Regulaminu. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy przez Użytkownika.

 7. Usługi obejmują udostępnienie osobom korzystającym z Serwisu zakładanie grup, przystępowanie do grup, wymianę informacji, korespondencji, uwag, opinii w zakresie związanym pośrednio lub bezpośrednio z wspólnym dochodzeniem roszczeń, w szczególności roszczeń w trybie określonym w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 roku, Nr 7, poz. 44), jak również udostępnianie osobom korzystającym z Serwisu przestrzeni serwerowej w celu umieszczania na niej danych, w tym danych osobowych.

8. Zabronione jest korzystanie z Portalu przy wykorzystaniu wszelkiego rodzaju wirusów, botów, rootkitów, robaków, skryptów/aplikacji automatyzujących procesy oraz wszelkich programów, które: umożliwiają pokonanie zabezpieczeń przed dostępem do konkretnych zasobów Portalu, podszywanie się pod Użytkowników, śledzenie działalności poszczególnych Użytkowników, utrudniają lub destabilizują działanie Portalu, mogą narazić Portal na utratę renomy.

9. Akceptując Regulamin osoba korzystająca z Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu prawidłowego świadczenia usługi oferowanej przez serwis wspolnypozew.com. Ponadto osoba korzystająca z Serwisu wyraża zgodę na przekazywanie jej danych, w tym danych osobowych kancelariom prawnym oraz Rzecznikom Konsumentów w celu pozyskania informacji i opinii prawnych na temat możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń osób korzystających z serwisu wobec innych firm, organizacji lub instytucji.
 

10. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 

11. Osoba korzystająca z Serwisu ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Serwisu.
 

12. Akceptując Regulamin osoba korzystająca z Serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości od Usługodawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
  

13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, opinie i poglądy zamieszczane w Serwisie przez osoby korzystające z Serwisu.
 

14. Usługodawca ma prawo do usuwania treści, danych, w tym danych osobowych zamieszczanych przez osoby korzystające z Serwisu, bez uprzedzenia.

 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją jakichkolwiek osób trzecich (w tym innych Użytkowników), nawet jeżeli spowodowały one utratę Danych lub Konta.


Partnerzy